teisipäev, 14. november 2017

Kuninga kool käis Saksamaal kaht rahvusvahelist projekti algatamas

Käesolev õppeaasta algas Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolile heade uudistega: kool sai rahastuse suisa kahes Erasmus+ projektis osalemiseks. Oktoobris-novembris käidigi pisikese delegatsiooniga Saksamaal projekte algatamas.
25.-28. oktoobril osalesid kooli direktriss Urve Krause ja projektijuht ning prantsuse keele õpetaja Liis Raal-Virks Hannoveris toimunud Erasmus+ projekti “Four Cs for the 21st Century – Curiosity, Cooperation, Communication and Creativity” (tõlkes “21. sajandi 4 olulist oskust: uudishimu, koostöisus, suhtlus ja loomingulisus“) raames esimesel rahvusvahelisel projektikohtumisel. Antud projekti eesmärgiks on suurendada tänaste õpilaste läbilöögivõimet tööturul, arendades neis oskusi ja pädevusi, mida tänapäeva maailmas vaja on. Rahvusvahelist projektikohtumist võõrustas projekti peakoordinaator-kool nimega Schillerschule Hannover. Kooli eripäraks ja tugevuseks on kakskeelse õppekava võimalus ning inglise keele süvaõpe. Koolis keskendutakse ka loodus- ja reaalainete süvendatud õpetamisele projekti- ja avastusõppe läbi. Lisaks Kuninga koolile osalesid projektikohtumisel partnerkoolid Itaaliast, Hispaaniast ja Hollandist. Esimese projektikohtumise eesmärgiks oli leppida kokku oluliste projektitegevuste tähtaegades, nüanssides ja vastutusalades. Sellel õppeaastal korraldatakse igas partnerriigi koolis logovõistlus, töötatakse välisõpilaste ja –õpetajatega ühiselt Twinspace keskkonnas, töötatakse välja infovoldikud nõuannetega karjäärivaliku teemal ja osaletakse projektilähetustel Hollandis ja Eestis. Neist esimeses külastatakse erinevaid kohalikke ettevõtteid ja osaletakse karjäärialastes töötubades, teises jagatakse partnerkoolide õpetajatele kogemusi karjäärikoordineerimise ja ettevõtlusõppe korraldamisest Eestis ja Kuninga koolis. Pärnus võõrustatakse külalisi antud projekti raames aprilli keskpaigas 2018. aastal.
4.-8. novembril osalesid kooli õppealajuhataja Liina Õmblus ja projektijuht Liis Raal-Virks Saksamaal Neresheimis toimunud Erasmus+ projekti „”CliMates – together for the better” (tõlkes “Kliimasemud – üheskoos parema heaks”) raames toimunud esimesel rahvusvahelisel projektikohtumisel. Projekti eesmärgiks on õpilaste keskkonnaalaste teadmiste süvendamine, keskkonnasõbralike hoiakute kujundamine ja praktiseerimine igapäevaelus, et vähendada meie ökoloogilist jalajälge ning püüda anda oma panus kliimasoojenemise pidurdamiseks. Projekti raames luuakse iga osaleva kooli linna ja maakonda keskkonnaalaseid õpperadu, mida saab ka pärast projekti lõppemist loodusainete tundide raames õpilastega spetsiaalse äpi abil läbida. Seega lõimib projekt nii loodusaineid, informaatikat kui võõrkeeli. Kohtumine toimus projekti koordineerivas koolis nimega Benedikt Maria Werkmeister Gymnasium, mille koolipere moodustavad umbes 300 õpilast ja 30 õpetajat. Teisteks partnerriikideks on Hispaania, Prantsusmaa ja Ungari. Esimese kohtumise eesmärgiks oli projektiväljundite konkreetsem defineerimine ning soovitud projektitulemuste saavutamiseks vajalike tegevuste detailne planeerimine. Sellel õppeaastal osaletakse õpetajate-õpilastega arvutialastel koolitustel Hispaanias Tenerifel ja Ungaris Budapestis, luuakse oma kooli ümbruskonna looduslikke vaatamisväärsusi tutvustavad materjalid, koostatakse oma riigi ja regiooni looduslikku ja keskkonnaalast eripära käsitlevad küsitlused ning räägitakse sealsetest kliimamuutustest ja –probleemidest, alustatakse suhtlust ja koostööd õpetajate ja õpilaste vahel Twinspace keskkonnas ning osaletakse rahvusvahelistel projektikohtumistel Prantsusmaale kuuluval Martinique’i saarel Kariibidel ning Eestis. Projektikohtumistel tutvustatakse partnerkoolide õpetejatele-õpilastele vastuvõtva maa kliimat, loodust ja keskkonnaalaseid probleeme ning eripära, võetakse osa keskkonnaalastest haridusprogrammidest ja praktilistest tegevustest.
Kuninga kooli pere on asunud innukalt täitma esimesi projektiülesandeid ning nii õpetajad kui õpilased on väga motiveeritud projektides osalema ja neisse panustama. Kooli juhtkond hindab alanud rahvusvaheliste projektide juures eriti nende suunitlust ainetevahelisele lõimumisele, õpetajad on huvitatud uute ainealaste teadmiste saamisest, kogemuste vahetamisest väliskolleegidega ja oma silmaringi suurendamisest, õpilastele meeldib kõige enam võimalus suhelda eakaaslastega Euroopast, reisida ja elada kohalikes peredes ning praktiseerida seeläbi koolis õpitavaid võõrkeeli.
Liis Raal-Virks
Kooli Erasmus+ projektijuht
PS! Vaata ka pilte ja artiklit Pärnu Postimehest.

kolmapäev, 4. oktoober 2017

DIGITUND ÕPETAJATELE 4. OKTOOBRIL1. Tahvelarvutite kasutamise kord.
Jälgime, et õpilased ei pildistaks ilma tööülesandeta, ei tõmbaks alla uusi äppe.
Ettepanek: äppe saab ainult paroolidega alla tõmmata.
Kui õpetaja soovib mõnda äppi tahvelarvutitesse, siis annab Liinale, Lemmele või Kairile teada.
Kuna iPadid seotud ühe ID-ga, siis pildistades, allalaadises äppi jne ühest tahvlist, tekivad need varsti ka teistesse tahvlitesse.

2. Teistmoodi otsingumootor WolframAlpha
Põhiline erinevus teiste otsingumootoritega seisneb otsingu läbiviimises: teised otsivad vastuseid ja vasteid andmebaasidest, Wolfram Alpha aga “mõtleb” vastuse ise välja. See “mõtlemine”, täpsemalt öeldes tegelikult küll arvutamine, põhineb ülisuurel andmebaasil (triljonites loendatavaid infoühikuid) ning enam kui 50 tuhandel algoritmil (algoritm on juhend arvutamiseks). Teistmoodi toimub ka suhtlemine Wolfram’iga: selle käest saad küsida küsimusi või anda konkreetseid ülesandeid lahendamiseks. Sisuliselt tundub see justkui suhtlemisena. Toimib paremini, kui suhtled inglise keeles.
Vaata lisaks:

Kes leiab sealt midagi põnevat, palun kirjutage sellest veebitahvlile:https://padlet.com/egejuur/kvat5jyen169 

3. Flippity - nimede rühmitamine. 
Vaata näiteks 3.c klassi oma siit. Väga mugav kasutada laste paaridesse loosimisel, rühmade loomisel ja kiirel muutmisel, samuti vastajate, nimede loosimisel.
Juhend iseseisvaks tegutsemiseks.

neljapäev, 14. september 2017

reede, 8. september 2017

Osaleme KIK projektides


Meie kool sai ka 2017/18 õppeaastal Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastuse õppeprogrammide läbiviimiseks.
Sel korral on igal klassil võimalik osaleda ühel keskkonnateemalisel õppeprogrammil.
1. ja 2. klassid sõidavad kevadel Tallinna loomaaeda ja uurivad, milline on koduloomade tähtsus.
3. klassid vaatlevad ja võrdlevad samas loomade erinevaid elupaiku.
4. klasse ootab kevadel ees sõit Jääajakeskusse, kus osaletakse programmides "Kas mammut on karvane elevant?" ning "Eestimaa looduse lugu - jääajajärgne elustiku areng".
5. klassid on kevadtalvel oodatud Tartu Ülikooli loodusmuuseumisse uurima lähemalt Läänemere elustikku.
6. klassid saavad juba septembris Tallinna loomaaias ülevaate mullast elukeskkonnana.
7. ja 8. klassid tutvuvad Pernova hariduskeskuses taimerakuga ning
9.klasse ja A-klasse oodatakse Jääajakeskuses, kus vanematele tutvustatakse põhjalikumalt jääaega kui Maa lahutamatut osa ning väiksemad teevad läbi retke lemming Lempsiga.

Osaleme ERASMUS+ projektides


2017/18 ja 2018/19 õppeaastal osaleme  2 ERASMUS+ projektis.
Allolevate linkide kaudu saab uurida kummagi projekti kohta:

kolmapäev, 30. august 2017

Õpetajad arendavad digipädevusi28. augustist kuni 25. septembrini 2017.a täiendavad meie kooli enamus õpetajaid oma digipädevusi Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammis "Õppeprotsess digiajastul".
Koolitajaks Veiko Hani.

Koolituse käigus õpime õppeprotsessi kaasajastamist erinevate digivahenditega. Arutleme õpetaja muutuva rolli üle digiajastul ning õpime planeerima enda tööd sellest lähtuvalt. Tutvume digivahenditega, mis toetavad ning hõlbustavad uurimistöö tegemist. Mõtleme, kuidas toimib kogukonnapõhine õpe digiajastul ning koostame koostöös koolituskava oma kogukonnale. Kõike õpitavat saab koheselt rakendada enda töös.